Omnibus

Mając na uwadze systematyczne podnoszenie jakości pracy naszej szkoły poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków organizowane są konkursy klasowe, szkolne oraz gminne dla uczniów klas I-III oraz IV-VI.

Udział w konkursach jest dla uczniów okazją do przypomnienia sobie i rozszerzenia

wiadomości z różnych dziedzin nauki. Pozwala na rozwój osobowości w wymiarze intelektualnym i społecznym oraz dociekliwości poznawczej. Uczniowie mają szansę na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności.

W 2001roku został zorganizowany i przeprowadzony szkolnykonkurs „Omnibus” dla klas IV-VI, który cieszył się wśród uczniów naszej szkoły dużym zainteresowaniem. W roku 2003 rozszerzono konkurs na teren gminy, aby nasi uczniowie mogli zmierzyć się z uczniami innych szkół, a jednocześnie poszerzyć zakres działań szkoły.

Konkurs ten na trwałe wpisał się w tradycje naszej szkoły i jest organizowany do chwili obecnej.

Celem konkursu jest:

  •  zachęcanie uczniów do systematycznej nauki i utrwalania wiedzy,
  • motywowanie do zdobywania i wykorzystania wiadomości z różnych źródeł,
  • rozwijanie zainteresowań z różnych dziedzin nauki,
  • wyrabianie odpowiedniej postawy podczas współzawodnictwa,
  • utrwalanie prawidłowego reagowania na ewentualne niepowodzenia, ponoszenie porażek,
  • integrowanie uczniów z terenu gminy
  • wykazanie się wiedzą i umiejętnościami z różnych dziedzin .

 

 

Zorganizowanie konkursu wiedzy to nie tylko opracowanie zestawów pytań do każdego etapu, ale także pozyskiwanie od sponsorów funduszy na nagrody. Za uzyskane fundusze kupowane są nagrody (były to między innymi: namiot dwuosobowy, śpiwór, torba podróżna, plecaki, słowniki, encyklopedie, pendriv’y, piłki skórzane).

W konkursie bierze udział po 2 uczniów ze szkół podstawowych w naszej gminie oraz 2 uczniów z zaprzyjaźnionych szkół spoza naszej gminy (Małomice i Chichy), łącznie 16 uczniów. Uczestnicy konkursu to uczniowie z najwyższymi średnimi ocen w danej szkole. Konkurs przebiega w trzech etapach. W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy odpowiadają na czytane im pytania. Do drugiego etapu przechodzi połowa uczestników z największą ilością punktów (w razie konieczności przeprowadzane są dogrywki lub decyzję podejmuje jury).Na tym etapie uczniowie odpowiadają na pytania z wybranej przez siebie dziedziny.

Te dziedziny to: j. polski, matematyka, przyroda, historia, wychowanie komunikacyjne, muzyka, sport, rozmaitości, polityka, powiedzenia i przysłowia. Każda dziedzina to 50 pytań, które w każdym roku są zmieniane. Do etapu trzeciego przechodzi trzech uczniów z największą ilością punktów po etapie pierwszym i drugim. Na tym etapie odpowiadają na trzy pytania, które znajdują się w wylosowanej przez tych uczniów kopercie. Ta trójka walczy o tytuł Omnibusa oraz o 2 i 3 miejsce. Omnibusem zostaje osoba, która po trzecim etapie zdobyła największą ilość punktów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy oraz drobne upominki, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc nagrody rzeczowe. Opiekunowie otrzymują podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa jury w składzie: kierownik Wydziału Edukacji, przewodniczący Rady Rodziców, dyrektor szkoły.

Nauczyciele (opiekunowie) z poszczególnych szkół twierdzą, że konkurs ten jest ciekawą formą zachęcenia uczniów do zainteresowania się tematami i zagadnieniami wynikającymi z nauki szkolnej i ogólną wiedzą dotyczącą życia politycznego, społecznego i kulturalnego. Daje możliwości zweryfikowania kompetencji ponadprzedmiotowych ucznia.

Sugerując się pozytywną opinią nauczycieli z innych szkół, w 2007 roku zorganizowano i przeprowadzono Gminny Konkurs Wiedzy o tytuł „Omnibusa” dla uczniów klas I-III.

Od tamtej pory Gminny Konkurs Wiedzy o tytuł ,,Omnibusa” został wpisany w tradycje naszej szkoły.Dla uczniów klas IV-VI odbywa się jesienią i prowadzą go panie Monika Maziec i Alina Kaczmarek, natomiast dla klas młodszych organizowany jest wiosną, a prowadzą go panie Monika Maziec i Alina Górska. W każdym roku jest inna tematyka konkursu. Uczniowie klas I –III mieli okazję wykazać się szeroką wiedzą o słynnym pisarzu H.Ch. Andersenie, o kompozytorze Fryderyku Chopinie, wszechstronną wiedzą matematyczną, ortografią, czy też wiedzą przyrodniczą. W czasie tych konkursów uczniowie mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy, poznania się i nawiązania nowych znajomości.